Telefoon: 0546-579835 - Mobiel: 06-37294551 - Email: info@zwembadPlus.nl

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden ZwembadPlus versie 2018-2. Revisie datum 1-9-2018

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
ZwembadPlus is onderdeel van Newprint, kvk nummer 08103347000, gevestigd te (7641 SL) Wierden aan de Dorperesch 27, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer in de overeenkomst.
Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met ZwembadPlus een overeenkomst aangaat of aan wie ZwembadPlus een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en of uitvoering van werkzaamheden c.q. het verrichten van diensten door ZwembadPlus.
3. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met ZwembadPlus te sluiten overeenkomsten.
4. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
5. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (leverings-) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
6. Indien ZwembadPlus gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van ZwembadPlus om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat ZwembadPlus de voorwaarden soepel toepast, geeft de Opdrachtgever geen enkel recht.
7. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
9. ZwembadPlus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ZwembadPlus zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Hetgeen niet is omschreven in aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ZwembadPlus, is uitdrukkelijk niet bij de prijs inbegrepen.
2. Offertes zullen zoveel mogelijk van een termijn voorzien zijn. Indien een offerte geen termijn bevat bedraagt de termijn voor acceptatie dertig dagen.
3. ZwembadPlus behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder dat zulks op enigerlei wijze kan leiden tot schadeplichtigheid zijdens ZwembadPlus, dan wel onder rembours te leveren.
4. Een bevestigde opdracht kan door ZwembadPlus gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor ZwembadPlus pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
5. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. De Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.
6. Indien een overeenkomst tot stand komt tussen ZwembadPlus en twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
7. ZwembadPlus is niet aansprakelijk voor fouten, onduidelijkheden of afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., die op de websites of in aanbiedingen, advertenties, catalogi, circulaires, offertes of anderszins voorkomen. Afwijkingen geven de Opdrachtgever niet het recht betaling van goederen te weigeren of enige vergoeding van ZwembadPlus te verlangen.

Artikel 3: Prijzen en betaling
1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door ZwembadPlus aangegeven tarief.
2. Betaling van onze facturen dient netto te geschieden bij aflevering van de goederen/diensten à contant (of rembours zendingen) of vóóraf door overschrijving op onze bankrekening en wel zonder enige aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen. Schuldvergelijking is niet toegestaan. Indien schriftelijk is overeengekomen, kan in voorkomende gevallen afgeweken worden van voorstaande .
3. Bij deellevering is ZwembadPlus gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.
4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van buitengerechtelijke inning of van rechtsuitoefening anderszins, wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van € 150,00.
5. Indien de afnemer met de betaling aan ZwembadPlus in gebreke is, behoudt ZwembadPlus zich het recht voor de verdere uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten tot de betreffende betaling is geschied.
6. Indien ZwembadPlus voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de afnemer, dan behoudt ZwembadPlus zich het recht voor niet te leveren of niet verder te leveren. In dit laatste geval kan ZwembadPlus onmiddellijk de koopprijs van de reeds geleverde goederen opeisen.
7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van de hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen hebben ondergaan, is ZwembadPlus gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. ZwembadPlus spant zich in om de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en/of een alternatief voor te stellen.
8. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.
9. Alle prijzen zijn per stuk, exclusief vervoers- of montagekosten, omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
10. ZwembadPlus behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om vóór aflevering, montage of oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.
11.Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
12. Indien daartoe naar oordeel van ZwembadPlus aanleiding toe is, heeft ZwembadPlus het recht van de Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ZwembadPlus te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ZwembadPlus gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan ZwembadPlus uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van ZwembadPlus en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens ZwembadPlus onmiddellijk opeisbaar en heeft ZwembadPlus het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst onverwijld en zonder verdere aankondiging op te schorten.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen
1.Opgegeven leveringstermijnen gelden ter indicatie en zijn nimmer fatale leveringstermijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen belemmeringen voor ZwembadPlus zijn om de goederen te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever.
2. Overschrijding van een leveringstermijn die, al dan niet, aan ZwembadPlus kan worden toegerekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de goederen zijn opgeslagen, tenzij anders overeengekomen wordt. Het risico gaat derhalve op de Opdrachtgever over op het moment dat de goederen het magazijn verlaten.
4. Indien partijen overeenkomen dat ZwembadPlus de levering van de goederen op zich neemt, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de Opdrachtgever op het moment waarop de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde persoon gesteld worden.
5. ZwembadPlus levert stukgoederen, vermeld op de specificatie en/of factuur. Opdrachtgever heeft geen recht op teruggave van maatwerk producten, speciaal bestelde artikelen, aangebroken of beschadigde goederen of enige verrekening hiervan, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5: Garantie en reclames
1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ZwembadPlus terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag der levering c.q. oplevering ZwembadPlus schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd c.q. het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2. ZwembadPlus dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij de geleverde goederen kosteloos vervangen of repareren na terug levering van geleverde goederen in de originele toestand, dan wel zorgdragen voor een adequate oplossing in overleg met de Opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdere aansprakelijkheid dan tot het bedrag van de factuurwaarde. ZwembadPlus is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. Retourkosten komen altijd voor rekening van opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever is gehouden te allen tijde de (veiligheids-)voorschriften en aanwijzingen van ZwembadPlus en/of de fabrikant op te volgen. ZwembadPlus kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.
4. Bij onterechte reclamaties door Opdrachtgever, hetzij door onjuist gebruik, hetzij door het niet opvolgen van de (veiligheids-)voorschriften en aanwijzingen, is ZwembadPlus gerechtigd de gemaakte (reis)kosten en werkuren in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven. Dit valt nimmer on de garantie.
4. Reclames geven de Opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde of in bruikleen gegeven goederen, waaronder tevens begrepen onderdelen en overige materialen, blijven eigendom van ZwembadPlus totdat al hetgeen ZwembadPlus van de Opdrachtgever te vorderen heeft (waaronder mede begrepen rente en kosten), is voldaan.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag hij/zij deze zaken niet ge- of verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en/of de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan ZwembadPlus heeft plaatsgevonden.
3. Indien de Opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens ZwembadPlus en voorts in geval van ontbinding van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal ZwembadPlus gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alsmede de goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de Opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan ZwembadPlus te retourneren, alles onverminderd het recht van ZwembadPlus op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. ZwembadPlus sluit elke aansprakelijk op directe of indirecte (gevolg)schade uit.
2. ZwembadPlus is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van:
overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld; onoordeelkundig gebruik van de door ZwembadPlus geleverde goederen; het verstrekken door Opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.
3. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is ZwembadPlus in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ZwembadPlus of zijn leidinggevende ondergeschikten.
4. Indien de aansprakelijkheid van ZwembadPlus voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van ZwembadPlus wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van ZwembadPlus niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat is de aansprakelijkheid van ZwembadPlus beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, of althans het gedeelte van de overeenkomst waar de schade mee in verband staat. Van deze bepaling kan enkel worden afgeweken indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZwembadPlus of zijn leidinggevende ondergeschikten.
5. De vermelde installatiewerkzaamheden op offertes of website van ZwembadPlus kunnen door externe bedrijven worden uitgevoerd waarvoor geen enkele aansprakelijkheid wordt genomen door ZwembadPlus.
6. Elke door ZwembadPlus verstrekte berekening, (bouw-)constructie, onderhoudsadvies etc. is slechts indicatief. ZwembadPlus erkent geen enkele aansprakelijk met betrekking tot deze verstrekte documenten.
De Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor aangegane overeenkomsten met derden, daaronder begrepen de door ZwembadPlus vermelde bedrijven op de website of in offertes/aanbiedingen/opdrachtbevestigingen, alsmede de (kwalitatieve en kwantitatieve) invulling van werkzaamheden en/of leveringen van welke aard dan ook.
7. Opdrachtgever vrijwaart ZwembadPlus tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door ZwembadPlus te maken kosten.
8. Gebruik van ZwembadPlus geleverde goederen/producten: het gebruik van geleverde producten is geheel op eigen risico. Inbouwen van zwembaden en installeren is geheel voor eigen risico.
9. Indien er bij een project sprake blijkt te zijn van grondwater dient de klant op eigen kosten een drainage systeem aan te leggen (bijv. bij bouw van een zwembad), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10. Waterzuiger-robots, maar ook andere geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden indien deze gebruikt en/of beschadigd zijn.
Aan opdrachtgever in bruikleen gegeven producten kunnen enkel onbeschadigd en in de bijgeleverde originele onbeschadigde verpakking, worden geretourneerd. Anders is ZwembadPlus gerechtigd de kosten voor herstel door te belasten, dan wel het artikel te weigeren voor retour en te factureren tegen de dan geldende (catalogus)prijs. Zulks ter keuze van ZwembadPlus.
11. Maatwerk producten kunnen nimmer worden geretourneerd.
12. Zwembad afdekzeilen mogen een maatafwijking hebben tot max. +/- 2 cm. per zijde. Lichte kleurverschillen tussen de verschillende banen zijn mogelijk. Zwembad- afdekzeilen en liners kunnen onder invloed van vochtbelasting enigszins golven en onder UV belasting enige verkleuring vertonen. Al dit kan nimmer aanleiding zijn tot reclamatie.
13. Lasnaden bij zwembad afdekzeilen hebben een constructieve functie. De kleur daarvan kan enigszins afwijken van het basis materiaal. Door het lasproces kunnen lichte verkleuringen/ overlappen/ kleinere onvolkomenheden ontstaan rond of in de lasnaad, de hechting aan de randen van de lasnaad kan variëren. Dit is inherent aan het lasproces en kan nimmer aanleiding zijn tot reclamatie.
14. Zwembad afdekzeilen dienen altijd met de (gladde)bovenzijde naar boven te worden opgerold. Tevens dient deze in opgerolde staat te worden beschermd tegen zonsinvloeden om zo verkleuring en overmatige opwarming te voorkomen. Bij zwembadzeilen is het gebruik van een oprolmechanisme en de daarmee gepaarde bevestiging, anders dan door ZwembadPlus geïnstalleerd, geheel voor risico van opdrachtgever.
15. De levensduur van zwembaden , onderdelen en zwembadafdekkingen is sterk afhankelijk van het juiste gebruik van zwembad chemicaliën. Daarbij moeten ten allen tijde de waarden volgens fabrikant worden opgevolgd. Voor de producten van ZwembadPlus moeten de volgende waarden van het zwembadwater aan worden gehouden: Chloor: maximaal 2,0 PPM, pH: tussen 6,8 en 7,6. Bij onjuist gebruik vervalt elke aanspraak op garantie. Bij twijfel is afnemer verplicht het juiste gebruik van de chemicaliën aan te tonen.

Artikel 8: Garantie
1.Ter zake van de door ZwembadPlus geleverde goederen respectievelijk het door ZwembadPlus opgeleverde werk zijn slechts garantiebepalingen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met ZwembadPlus zijn overeengekomen.
2. Op de door ZwembadPlus geleverde goederen/diensten wordt de, op het moment van aangaan van de overeenkomst geldende wettelijke minimale garantietermijn, gehanteerd. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen hanteert ZwembadPlus een garantietermijn van 1 jaar. De garantie behelst dan alléén de her-levering van het materiaal/dienst of vergoeding daarvan, dat ter keuze van ZwembadPlus. De garantie van fabricagefouten op onze Blue poolcovers zomer- en winterafdekkingen bedraagt 2 jaar degressief. De kosten voor retourzending (of ophalen) en/of her- montage van de onder garantie vallende goederen/ diensten zijn ten alle tijde voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien de garantie op de door ZwembadPlus geleverde goederen en diensten van toepassing is, behoud ZwembadPlus zicht het recht voor een billijke afschrijving in rekening te brengen. Zulks met een degressieve waardevermindering van 8.3 % per maand bij 1 jaar garantie of 4.2 % per maand bij 2 jaar garantie, gerekend vanaf de eerste levering. Her-levering verlengt nimmer de initiële garantietermijn.
3. De door ZwembadPlus geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die ZwembadPlus zelf heeft verkregen van degenen van wie zij de desbetreffende goederen heeft betrokken.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden derhalve slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
4. Alle aanspraken op eventuele garantie vervallen wanneer de Opdrachtgever zelf of middels derden, zonder toestemming van ZwembadPlus, reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de geleverde goederen en/of het geleverde werk.

Artikel 9: Annulering, opschorting en ontbinding
1. Overeenkomsten kunnen uitsluitend geannuleerd worden met instemming van ZwembadPlus en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
2. Een Opdrachtgever kan alleen een overeenkomst annuleren, voordat ZwembadPlus begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade zal in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd en gemaakte kosten.
3. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van ZwembadPlus annuleert, terwijl ZwembadPlus al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
4. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht ZwembadPlus te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
5. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of zijn huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van ZwembadPlus zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ZwembadPlus gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
7. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal ZwembadPlus ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever tekort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van ZwembadPlus verlangd kan worden, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van ZwembadPlus. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 10. Herroepingsrecht bij koop op afstand
1. Na ontvangst van de bestelling heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen de mogelijkheid om schriftelijk de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om: producten die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn; producten die door toedoen van de Opdrachtgever defect zijn. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald kunnen de volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd: maatwerk producten; producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die zich door hun aard of grootte niet lenen voor terugzending; producten die snel kunnen verouderen of bederven; artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden.
2. Tijdens deze periode dient de Opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. De Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. De Opdrachtgever die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het (onbeschadigde) product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan ZwembadPlus retourneren, conform de door ZwembadPlus verstrekte instructies.
4. De kosten voor retournering van het product aan ZwembadPlus komen ten aller tijde voor rekening van Opdrachtgever.
5. Na terugzending van de bestelling door de Opdrachtgever, zal ZwembadPlus het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, aan de Opdrachtgever retourneren.

Artikel 11: Reparatie- en montagewerkzaamheden
1. ZwembadPlus is gerechtigd, ongeacht haar retentierecht, bij reparaties en/of montages van grotere omvang dan 500 euro van de Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
2. Het door ZwembadPlus met de reparatie- en montagewerkzaamheden belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door ZwembadPlus geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
3. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten haar schuld om worden vertraagd is ZwembadPlus gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zullen op eerste verzoek daartoe door ZwembadPlus, door de Opdrachtgever worden betaald.
4. Indien na uitvoering van de aan ZwembadPlus opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Opdrachtgever het desbetreffende product niet binnen een week na laatstbedoelde tijdstip is afgehaald, is ZwembadPlus gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen overeenkomstig het in haar bedrijf geldende tarief.
5. Bij reparatie- en montagewerkzaamheden worden de vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van ZwembadPlus, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 12: Uitvoering: afspraken en uitbesteding
1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ZwembadPlus binden de laatste niet, voor zover deze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.
2. Opdrachtgever machtigt ZwembadPlus om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ZwembadPlus aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ZwembadPlus met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 13: Overmacht
1. ZwembadPlus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. ZwembadPlus kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens ZwembadPlus tot aan dat moment te voldoen. ZwembadPlus is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop ZwembadPlus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZwembadPlus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ZwembadPlus of van derden daaronder begrepen. ZwembadPlus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZwembadPlus zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen ZwembadPlus en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen tussen ZwembadPlus en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vind ons hier op social media

New

BEKIJK NU ONZE

WEBSHOP

DEKZEILENPLUS.NL

KLIK HIER!